Fragile Resistance on the EU Borderzone: The Peaceful Geographies of the Refugee Crisis

“Fragile Resistance on the EU Borderzone: The Peaceful Geographies of the Refugee Crisis”

Arshad Isakjee (University of Liverpool), Bruno Alvarez Contreras (No Name Kitchen), Jelena Obradovic-Wochnik (Aston University) and Thom Davies (University of Nottingham)