Degrowth: A Vocabulary for a New Era

Brototi Roy (Degrowth India Initiative) on Giacomo D’Alisa, Federico Demaria and Giorgos Kallis’ Degrowth: A Vocabulary for a New Era;
Read Review